Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2013

idealna
15:17
0466 7e18
Reposted fromkaterkarlo katerkarlo viaszaaatan szaaatan
idealna
15:17
0437 d198
Reposted fromkaterkarlo katerkarlo viaszaaatan szaaatan
idealna
15:16
9883 021e 500
Reposted frommijama mijama viaszaaatan szaaatan
idealna
15:16
6067 94ca
Reposted frompannax pannax
idealna
15:16
5491 bdfc
Reposted frombartoszdob bartoszdob viaszaaatan szaaatan
idealna
15:15
6561 2583
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viaszaaatan szaaatan
idealna
15:15
6413 4437
Reposted fromszatanista szatanista viaszaaatan szaaatan
idealna
15:11
6152 3d78
Reposted fromfelinesworld felinesworld viaszaaatan szaaatan
idealna
15:08
idealna
15:06
idealna
15:06
Wiosno, potrzebuję Cię.
Reposted frombeeth beeth viaHeart-Shaped-Box Heart-Shaped-Box
idealna
15:06
Są takie dni, które mogłyby się w ogóle nie kończyć. Są też takie, które mogłyby się wcale nie zaczynać.
Reposted fromcasas casas viaHeart-Shaped-Box Heart-Shaped-Box
15:05
idealna
15:05
Zazdrość to nie brak zaufania, tylko lęk przed utratą bliskiej osoby.
— życiowo.
idealna
15:05
Bo najważniejsze jest to by mieć taką osobę, której możesz powiedzieć wszystko. Nie boisz się o jej reakcję, po prostu mówisz.
idealna
15:05
Reposted fromAluslaw Aluslaw viaCut Cut

February 19 2013

idealna
16:12
Owszem, czasem wracam do wspomnień o Tobie. Sam przecież wiesz, po alkoholu robię się taka sentymentalna. 
— potwor-ciasteczkowy.soup.io/
idealna
16:12
5156 f9a2
Reposted fromstrasznik strasznik viaszaaatan szaaatan
idealna
16:11
2341 b904
Reposted frommartynkowa martynkowa viapannax pannax
idealna
16:11
9310 78fa
This is what happens when a cat attacks a snowball
Reposted fromkrzysk krzysk viaszaaatan szaaatan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl